Nesta semana, no Momento Latino: Luan Davi!
Nesta semana, no Momento Latino: Geraldinho Lins!
Nesta semana, no Momento Latino: DJ Extasia!
E no Programa Momento Latino esta semana: Oldd Simão!
E no Programa Momento Latino esta semana: Gretchen!